Jakie są rodzaje rynków?

Wyodrębniamy różne rodzaje rynków ze względu na następujące kryteria: kryterium przedmiotu wymiany, kryterium przestrzenne, a także kryterium podmiotów rynku.

Jeżeli uwzględnimy rodzaj podmiotów, rynek mogą tworzyć stosunki pomiędzy: przedsiębiorstwami produkcyjnymi jako sprzedawcami oraz nabywcami, gospodarstwami rolnymi jako sprzedawcami, a przedsiębiorstwami usługowymi jako nabywcami, gospodarstwami domowymi, które oferują pracę, a państwem oraz między przedsiębiorstwami produkcyjnymi jako sprzedawcami a przedsiębiorstwami usługowymi jako nabywcami. Możemy wyodrębnić różne rodzaje rynków ze względu na stopień zmonopolizowania oraz konkurencyjność stosunków rynkowych.

Na podstawie kryterium przestrzennego można wyróżnić rynki: lokalne, regionalne, kontynentalne, krajowe, a także międzynarodowe, czyli światowe.

Jeżeli chodzi o kryterium przedmiotu wymiany, wymienić można rynki, które dotyczą produktów, pracy, usług oraz pieniądza. Poszczególne wymienione rodzaje rynków tworzą strukturę pomiędzy uczestniczącymi podmiotami.

Leave a Comment